Regulamin

1. Postanowienia Ogólne

 1. Dostawcą aplikacji internetowej Trustisto jest Trustisto Sp. z o.o., z siedzibą ul. Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, e-mail: support@trustisto.com, NIP: 7011075703
 2. Aplikacja internetowa Trustisto (pow. dalej jako „Aplikacja”) pozwala na wyświetlanie na stronie Odbiorcy informacji bazujących na poprzednich działaniach użytkowników strony Odbiorcy.
 3. Aplikacja dostępna jest w abonamentach różniących się funkcjonalnością oraz możliwym stopniem wykorzystania. Cennik dostepny jest na stronie https://trustisto.com
 4. Niniejszy regulamin, (pow. dalej jako „Regulamin”) określa:
  • rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dostawcę;
  • zasady korzystania z aplikacji internetowej Trustisto;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów;
  • postępowanie reklamacyjne.
 5. Korzystanie z Aplikacji jest odpłatne zgodnie z paragrafem 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Przed zawarciem umowy Dostawca udostępnia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Aplikacji (tzw. Okres Testowy Aplikacji).
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

2. Okres Testowy Aplikacji

 1. Każdemu Odbiorcy, w celu zapoznania się z zakresem działania Aplikacji, Dostawca udziela nieodpłatnego ograniczonego czasowo prawa użytkowania Aplikacji (tzw. Okres Testowy Aplikacji).
 2. Informacja o długości Okresu Testowego Aplikacji zamieszczona jest na stronie internetowej Dostawcy: https://trustisto.com
 3. W celu uzyskania Okresu Testowego do Aplikacji, Użytkownik musi zarejestrować się w Aplikacji (zgodnie z poleceniami Aplikacji udostępnionymi na stronie https://trustisto.com > Panel > Zarejestruj się) oraz złożyć oświadczenie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 4. Rejestracja Użytkownika wymaga utworzenia Konta w Aplikacji i wskazania: adresu e-mail oraz hasła, osoby upoważnionej do rejestracji Odbiorcy w Aplikacji.
 5. W czasie trwania Okresu Testowego użytkownik zgadza się na otrzymanie wiadomości drogą e-mailową o funkcjonalnościach aplikacji tzw. onboarding.
 6. Po zakończeniu Okresu Testowego Aplikacji, w celu zapewnienia dalszego dostępu do Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia danych Odbiorcy wskazanych przy zarejestrowaniu swojego przedsiębiorstwa w Aplikacji (w szczególności poprzez wskazanie:
  • nazwy przedsiębiorstwa Odbiorcy;
  • adresu siedziby przedsiębiorstwa Odbiorcy;
  • numeru ewidencji podatkowej przedsiębiorstwa Odbiorcy;
  o ile Odbiorcą jest przedsiębiorstwo) oraz wykupienie abonamentu.

3. Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Dostęp do Aplikacji jest wyłącznie za pomocą sieci Internet.
 2. Dostęp do Aplikacji możliwy jest poprzez jedną z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge w najnowszych z dostępnych wersji.
 3. Dostawca świadczy usługi informatyczne związane z obsługą Aplikacji Trustisto wyłącznie za pomocą sieci Internet.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Trustisto oraz z usług Dostawcy Odbiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Dostawca oświadcza, że Aplikacja jest dostępna dla Odbiorcy nieprzerwanie, przy czym uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Aplikacji z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Aplikację oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy).
 6. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Odbiorca ma prawo do przedłużenia ważności okresu abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 7. W przypadku wystąpienia zmian danych wymaganych w procesie rejestracji Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia tych zmian w ustawieniach Aplikacji.
 8. Odbiorca uzyskuje dostęp do Aplikacji poprzez podanie adresu e-mail będącego loginem oraz hasła pierwszego Użytkownika podczas rejestracji, a loginy kolejnych Użytkowników Odbiorcy są ustalane w momencie ich dodawania w Panelu Aplikacji w zakładce ”Twoja organizacja”. Dostawca Aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim.
 9. Odbiorca może w każdym czasie sprawdzić swoje dane wprowadzone do Aplikacji przy rejestracji poprzez zalogowanie się dowolnego Użytkownika tego Odbiorcy do swojego Profilu, jak również w ten sam sposób może dokonywać ich zmiany, bądź skorygować błędy.

4. Zawarcie umowy

 1. Za moment zawarcia umowy pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą uznaje się moment zapłaty za abonament dostępu do Aplikacji, poprzedzony wypełnieniem formularza rejestracyjnego, założeniem konta w Aplikacji oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa zawierana jest na okres czasu na jaki został wykupiony abonament.
 3. W przypadku woli Odbiorcy do zawarcia umowy z Dostawcą na kolejny okres, opłacenie abonamentu za kolejny okres czasu (zgodnie z aktualnym cennikiem) poczytuje się za zawarcie umowy na kolejny okres czasu.
 4. Rejestracji Odbiorcy w Aplikacji może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania czynności prawnych w imieniu Odbiorcy. Umocowanie weryfikowane jest na podstawie wpisów Odbiorcy w urzędowych rejestrach przedsiębiorców.
 5. Przed zawarciem umowy z Dostawcą każdemu potencjalnemu Odbiorcy przysługuje nieodpłatny okres testowy Aplikacji. W okresie testowym Dostawca nie nalicza Odbiorcy żadnych opłat. Długość oferowanego przez Dostawcę Okresu Testowego Aplikacji jest publikowana na stronie Dostawcy.
 6. W czasie Okresu Testowego Aplikacji Użytkownik korzysta ze wszystkich praw Odbiorcy i w tym samym zakresie są chronione jego prawa i dane.
 7. Do momentu zakończenia okresu testowego każdy Odbiorca może zrezygnować z korzystania z Aplikacji bez podawania przyczyny. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać na adres: support@trustisto.com
 8. W przypadku nie wykupienia abonamentu po zakończeniu Okresu Testowego Aplikacji, konto Odbiorcy zostanie automatycznie zablokowane, a następnie usunięte z Aplikacji.
 9. Przed usunięciem konta Dostawca zawsze umożliwia Odbiorcy pobranie jego danych z Aplikacji.
 10. Opłacenie przez Odbiorcę opłaty abonamentowej za korzystanie z Aplikacji jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych usług Aplikacji.

5. Opłaty

 1. Odbiorca dokonuje opłat za dostęp do Aplikacji oraz świadczone przez Dostawcę usługi w formie czasowych abonamentów. Wysokość ceny abonamentu zależy od okresu czasu na jaki wykupiony abonament oraz typu abonamentu.
 2. Ceny abonamentów są zawsze opublikowane na stronie internetowej Dostawcy Aplikacji: https://trustisto.com
 3. Ceny abonamentów są cenami netto (tj. nie zawierają podatku VAT). Cena abonamentu wyrażana jest w: euro, dolarach amerykańskich, polskich złotych w zależności od wersji językowej Aplikacji.
 4. Opłatę pierwszego abonamentu uiszcza się po upływie Okresu Testowego, a następnie, przed upływem końca okresu, na który abonament już został wykupiony. Minimalnym okresem możliwym do wykupienia jest 1 miesiąc.
 5. Istnieje możliwość automatycznego przedłużenia abonamentu. Ta opcja dostępna jest tylko dla wybranych form płatności tj. Karty kredytowej lub PayPal.
 6. Płatności za abonament dokonuje się przy użyciu karty kredytowej (Visa, MasterCard, American Express), Przelewu Ekspresowego lub poprzez system PayPal wykorzystując systemy wybranego z dostawców:
  • PayPal (Europe) S.à.r.l et Cie, S.C.Az siedzibą w Luksemburgu, R.C.S. Luxembourg B 118 349
  • PayLane sp. z o.o. with its registered office in Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3, postcode: 80-387, KRS: 0000227278
 7. Faktura za abonament jest wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zapłata za abonament do Aplikacji i dostępna jest w Panelu Użytkownika.
 8. Kwota do zapłaty na fakturze obliczana jest zgodnie z Cennikiem prezentowanym na stronie internetowej Aplikacji. Przy ustalaniu ceny uwzględniane są również promocje organizowane przez Dostawcę oraz przyznawane przez niego indywidualnie bonifikaty.
 9. Wszelkie zmiany w cenniku będą ogłaszane na stronie https://trustisto.com oraz będą obowiązywać Odbiorcę dopiero od następnego okresu abonamentowego. Odbiorca będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.

6. Zasada działania aplikacji

 1. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagana jest jej integracja ze stroną internetową Odbiorcy.
 2. W zależności od dostawcy rozwiązań informatycznych serwisu Odbiorcy integracja może polegać na:
  • wykorzystaniu gotowego łącznika (plugin’u) między serwisem Odbiorcy a Aplikacją Dostawcy i skonfigurowania go
  • wstawieniu na stronę Odbiorcy odpowiednich kodów (skryptów) Aplikacji Dostawcy
 3. Po prawidłowej integracji Aplikacja Dostawcy będzie:
  • zbierać informacje na temat wybranych zdarzeń - wyboru zdarzeń dokonuje się podczas integracji,
  • oznaczać użytkowników serwisu Odbiorcy indywidualnymi identyfikatorami, które będa zapisywane w plikach cookies, w celu badania unikalności zdarzeń i usuwaniu duplikatów
  • wyświetlać w wybranej formie - wyboru formy dokonuje się podczas integracji oraz ustawień w Panelu Aplikacji - komunikaty o zebranych wcześniej zdarzeniach.
 4. Odbiorca decyduje jakiego typu zdarzenia ma zbierać Aplikacja.
 5. Odbiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje sposób w jaki działa Aplikacja.
 6. Dostawca nie wykonuje integracji z imieniu Klienta, a jedynie dostarcza gotowe “łączniki” i instrukcje w jaki sposób zintegrować Aplikację przy pomocy skryptów, a także udziela odpowiedzi na pytania kierowane na adres e-mail: support@trustisto.com
 7. Dostawca nie odpowiada, za żadne szkody wywołane w procesie integracji, w szczególności za nieprawidłowe wpięcia kodów, które mogą zablokować stronę Odbiorcy.
 8. Dostawca może odpłatnie udzielić usługi integracji. Warunki takiej usługi będa zawarte w odrębnej umowie.

7. Rozwiązanie umowy

 1. Dostawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Odbiorca:
  • dokonuje czynności niezgodnych z prawem przy wykorzystaniu Aplikacji;
  • działa na szkodę Dostawcy;
  • dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Aplikacji;
  • podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Aplikacji.
 2. Po rozwiązaniu umowy Dostawca umożliwia Odbiorcy pobranie danych z Aplikacji, po czym niezwłocznie usunie konto tego Odbiorcy z Aplikacji.

8. Czasowa blokada konta

 1. Na wniosek sądu lub organów ścigania Dostawca może zablokować Odbiorcy dostęp do jego konta w Aplikacji na wskazany we wniosku okres.
 2. Dostawca ma prawo zablokować dostęp do konta Odbiorcy, jeżeli jego nieprawidłowe użytkowanie systemu tworzy zagrożenie dla Aplikacji.

9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Odbiorca może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Aplikacji lub nieprawidłowo wystawionej faktury.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w formie elektronicznej na adres: support@trustisto.com wysłanego z konta e-mail użytego do rejestracji Użytkownika Odbiorcy, którego reklamacja dotyczy.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno wskazywać czas i okoliczności wystąpienia problemu z działaniem Aplikacji.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące nieprawidłowo wystawionej faktury powinno zawierać numer faktury i jej kwotę oraz wskazanie nieprawidłowości w naliczaniu kwoty.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpoznawane w terminie do 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli do rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego niezbędne będą dodatkowe informacje, przed rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego Dostawca zwraca się o udzielenie tych informacji, a czas na rozpoznanie zgłoszenia liczony jest od daty doręczenia Dostawcy żądanych informacji.
 6. Decyzja o rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego wysyłana jest na adres e-mail Odbiorcy wskazany przy rejestracji jego konta w Aplikacji.

10. Odpowiedzialność Dostawcy Aplikacji

 1. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Aplikacji.
 2. Dostawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego korzystania przez Odbiorcę z Aplikacji, wprowadzenia nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwego funkcjonowania używanego przez Odbiorcę sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.
 3. Dostawca nie odpowiada za straty Odbiorcy powstałe wskutek awarii oprogramowania, utraty danych oraz czasowej niemożności użycia Aplikacji. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje biznesowe Odbiorcy podjęte w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone ujawnieniem przez Odbiorcę osobie trzeciej Hasła lub Loginu.
 5. Dostawca nie odpowiada za jakiekolwiek działania lub zobowiązania Odbiorców powstałe na skutek działania Aplikacji, w tym za zobowiązania księgowe oraz podatkowe.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Odbiorców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

11. Dane Odbiorców

 1. Dostawcą jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Dostawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

12. Zmiany w Aplikacji

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo modyfikacji Aplikacji, zwłaszcza rozszerzania zakresu jej działania.
 2. O wprowadzonych istotnych zmianach w Aplikacji Dostawca będzie informował drogą mailową.
 3. W przypadku braku akceptacji istotnych zmian w Aplikacji wprowadzanych przez Dostawcę, które zmniejszają zakres działania Aplikacji, Odbiorca ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą doręczenia oświadczenia do Dostawcy.

13. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca Aplikacji zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
  • zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Aplikacji;
  • konieczności dostosowania działania Aplikacji i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
 3. O zamiarze zmiany Regulaminu Dostawca zawiadamia Odbiorców udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Aplikacji.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania nowego regulaminu. W przypadku doręczenia Dostawcy pisemnego oświadczenie Odbiorcy o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji (zawarcia, wykonywania i zakończenia) umowy zawartej pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane na podstawie prawa polskiego. Właściwy będzie sąd właściwy miejscowo dla Dostawcy Aplikacji.